Giá tiêu tăng lên 110.000 đồng/kg do nhu cầu mạnh

Các nước chủ chốt đang thu hoạch nhưng sản lượng mới thu vẫn chưa đủ sức tác động làm giá rớt. 5