Thị trường cà phê 2011: Phú quý giật lùi

9 tháng đầu năm giá bật tăng mạnh, cao hơn cùng kỳ năm trước 40%. 3 tháng còn lại, thị trường đánh mất toàn bộ nỗ lực trước đó rồi giảm thêm 10% nữa so với đầu năm. 3