(21-06-2015) Cả thế giới được mùa cà phê, tồn kho vẫn giảm.

USDA: Sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2015-16 ước tăng thêm 6,4 triệu bao đạt 152,7 triệu bao. Tin thời tiết và kỹ thuật cho thời gian trước mắt. 3