Sản lượng cà phê Robusta thế giới có vấn đề! (ngày 02-05-2016)

Nhiều nhà phân tích nay không còn mạnh miệng đưa ra ức đoán sản lượng cà phê thế giới sẽ thừa nữa mà cho rằng cung cầu cà phê thế giới nay khá cân đối, do mất mùa cà phê robusta tại Brazil 1