Trích 2 USD/tấn lập quỹ hỗ trợ xuất khẩu cà phê

Các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ tham trích lập quỹ với mức là 2 USD/tấn. Ông Tự cho biết, quỹ sẽ được sử dụng phục vụ cho 3 mục đích. 1