Việt Nam đã có cà phê chồn?

Chuyên đề tập hợp những bài viết về "Cà phê chồn" của tác giả Nguyễn Vịnh. Xuyên xuốt chuyên đề này bà con sẽ tìm về với nguồn gốc huyền thoại cà phê, và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ huyền thoại này ngay tại Việt Nam.