Mỗi năm trong nước tiêu thụ chưa tới 6% sản lượng cà phê

Thông tin do ông Đoàn Triệu Nhạn, chuyên viên cao cấp của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam cho biết.