(03-06-2015) Nhiều yếu tố hỗ trợ giúp giá cà phê tăng

[Nguyễn Quang Bình] Kinh nghiệm này của Brazil cũng nên được phổ biến đến những người bán vào kho dưới hình thức giá trừ lùi cộng tới tại nước ta. 11