Đổi rừng lấy… cao su?

Bài học phát triển nóng cà phê, hồ tiêu, điều, mía đường, quế, dứa, sắn... chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt của những năm trước đây, đến nay vẫn còn để lại hậu quả nhiều địa phương chưa khắc phục xong. Liệu cây cao su có lặp lại “vết xe đổ” của các loại “cây vàng” trước đó?