Tổ Chức Cà Phê Thế Giới nhóm họp bàn về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Hội nghị giữa các nhà đại diện sản xuất cà phê và người tiêu dùng được nhóm họp để bàn luận về biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến thu hoạch cà phê trên toàn thế giới.