Hướng tới thương hiệu “cà phê Lâm Đồng”

Lâm Đồng hiện có 202.293 ha cây công nghiệp dài ngày, trong đó 142.905 ha là cây cà phê. Với khoảng 135.279 ha đang kinh doanh