Tham khảo khối lượng và thị trường xuất khẩu hạt tiêu

Tổng lượng xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay đạt 97.984 tấn các loại, bao gồm 83.660 tấn tiêu đen và 14.324 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch đạt 546 triệu đô la, tiêu đen đạt 438 triệu đô la, tiêu trắng đạt 108 triệu đô la. 5