Xuất khẩu cà phê: Lượng tăng, kim ngạch giảm

Theo khuyến cáo của VICOFA, các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê cần hết sức cân nhắc đối với các hợp đồng kỳ hạn.