(17-8-2016) Mất mốc 38.000 đồng và xuống sâu, giá xuất khẩu vẫn bị trừ lùi.

Giá cà phê xuất khẩu loại 2, tối đa 5% đen bể quanh mức trừ 20 đến 30 USD/tấn dưới giá niêm yết sàn London trong khi giá cùng cấp loại của Indonesia cao hơn hàng Việt Nam 50 USD/tấn.