(10-03-2016) Rabobank ước sản lượng cà phê Brazil tăng, nhưng nhỏ hơn dự kiến của thị trường

Rabobank thực hiện lần khảo sát này trên suốt 5000km đường dài và thăm 348 nông dân trong cả nước Brazil. 5