Gần 17.000 hộ ở Tây Nguyên được cấp đất

Theo số liệu điều tra của Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Chương trình 134 đã thực sự giúp đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa ở Tây Nguyên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.