Xuất khẩu cà phê Việt Nam 5 tháng đầu năm 2009

Bảng tổng hợp khối lượng, trị giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong năm tháng đầu năm 2009.