(29-07-2015) Giá cà phê còn rớt nếu đồng bản tệ Brazil còn mất giá

Nếu đồng BRL giảm giá cũng có nghĩa rằng giá trên sàn kỳ hạn bất biết, miễn giá nội địa có giá tốt tính bằng đồng BRL là được. 7