Tây nguyên trông chờ mưa để cứu hạn cây cà phê

Hiện hàng trăm ngàn héc ta cà phê tại Tây Nguyên chỉ còn trông chờ vào mưa để cứu hạn vì mực nước ngầm tại các tỉnh này đã ở mức thấp không thể đáp ứng được nhu cầu từ 500-600 lít/gốc/lần tưới theo chu kỳ 30 ngày tưới một lần được.