Cơ hội đầu tư cuối năm

Cơ hội đầu tư những tháng cuối năm được tạo ra do nhiều yếu tố. Trên thế giới có nhiều nhận định cho rằng suy giảm kinh tế đã đến đáy - tức là không xuống sâu hơn nữa - và khả năng nằm ở đáy sẽ không kéo dài, cùng lắm là đầu năm tới sẽ đi lên (tất nhiên để hồi phục, hiểu theo nghĩa rộng là tăng trưởng bằng với tốc độ trước khi khủng hoảng, thì vẫn phải chờ thời gian).