Việt Nam xuất khẩu được 330.000 tấn cà phê

Sản lượng xuất khẩu này giảm tới 25,3% về lượng và giảm 31% về giá trị kim ngạch so với cùng kỳ năm 2009. 2