Xử lý nghiêm đối với các trường hợp mua, bán cà phê xanh, cà phê non

Để bảo đảm việc sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê niên vụ 2010-2011 đạt hiệu quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh Đak Lak vừa có Chỉ thị số 06/CT-UBND về sản xuất và tiêu thụ cà phê niên vụ 2010-2011. 29