Xuất khẩu cà phê: Bán giá chốt trước hay chốt sau?

Mua bán "trừ lùi" là một loại hợp đồng tồn tại song song với hợp đồng có giá mua bán thực rõ ràng mà theo đó 2 bên mua và bán quyết định một mức giá đơn vị nhất định cho hợp đồng đó. 11