(01-07-2015) Khủng hoảng eurozone ảnh hưởng gì đến mua bán nông sản Việt Nam?

Hãy tìm một cách mua bán an toàn, chẳng bằng bán ít mà an toàn trong thanh toán còn hơn ký các hợp đồng cực lớn để rồi giao hàng không có tiền về.