Hỗ trợ mua tạm trữ cà phê tính theo giá chưa có thuế

Giá mua cà phê thực tế theo giá thị trường không có thuế giá trị gia tăng sẽ được áp dụng làm giá tính hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009-2010.