(*)
(*)
  Những ô đánh dấu (*) không phép được trống