Trở về bài viết " Tổng hợp thị trường cà phê tuần 36 (04/09 – 09/09/2017) "

RMX17-08-09-2017113933

| Kích thước thực: 650 x 470 pixels | Lưu lại ...

Biểu đồ Robusta London T11 tuần 36 (02/09 – 09/09/2017)