Trở về bài viết " Vài kỹ thuật khôi phục vườn cà phê sau hạn hán "

cafa bi kho han

| Kích thước thực: 500 x 281 pixels | Lưu lại ...

Sau hạn hán, cần cưa đốn, ghép cải tạo, tăng cường bón phân để vườn cà phê phục hồi.