Trở về bài viết " Giá cao su lao dốc: Trồng nhiều, lỗ nặng, chặt bỏ "

cao-su_chat_trong

| Kích thước thực: 580 x 375 pixels | Lưu lại ...

Nguồn: Bộ NN&PTNT – Ảnh: Tiến Thành – Đồ họa: V.Cường