Trở về bài viết " Giá hạt tiêu thế giới quay đầu giảm mạnh "

hat-tieu-cac-loai

| Kích thước thực: 640 x 424 pixels | Lưu lại ...

Various sorts of pepper grains — Image by © TH-Foto/zefa/Corbis